உன் கண்முன் தோன்றிய மறுகணமே என்மேல்
காதல் விசையினை  கொண்டாயோ !!!

கன்னி எந்தன் கரம்பிடிக்க
கற்பனை உன்னுள் சேர்த்தாயோ !!!!
கல்வி பாடம் அதை மறந்து
கனவில் நீயும் வாழ்வாயோ !!!!

செடியில் பூத்த முதல் பூவை
வண்டு  சுற்றி வந்து தேனெடுக்கும் !!
பூவும் சற்று வாடியப்பின்
அடுத்த பூவின் ருசித்தேடும் !!!

தேனே அதன்  உணவடா !
அது இன்றி வண்டும் வாழ்ந்திடுமோ ??

பெண்மை என்பது உணவல்ல ,
நீ மயங்கிட ருசித்திடும் மதுவல்ல !!
காலம் தொட்டு நாம் வாழ வெறும்
கண்கள் மட்டும் போதாது !

புரிதலில் காதலும் மலருமடா !
கருத்தொற்றுமை நம்முள் வேண்டுமடா !
அதுவே வாழ்வை உயர்த்திட உதவுமாடா !!

கண்டதை எல்லாம் நெருங்காதே !
உன் பருவம் பழுத்திடும் மயங்காதே !!

                                  – இரா. திவ்யா 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *