தமிழில் உள்ள மொத்த எழுத்துக்கள் 247, இந்த 247 எழுத்துக்களில் 42 எழுத்துக்கள் ஓரெழுத்து சொல்லாக விளங்குகின்றன அதாவது இந்த 42 எழுத்துக்களுக்கும்தனியாக பொருள் உண்டு. அவற்றைத் தெரிந்து கொள்வோம்.

 —–> எட்டு

 —–> பசு

 —–> கொடு, பறக்கும் பூச்சி

 —–> சிவன்

ஊ —–> தசை, இறைச்சி

 —–> அம்பு

 —–> ஐந்து, அழகு, தலைவன், வியப்பு

 —–> வினா, மதகு – நீர் தாங்கும் பலகை

கா —–> சோலை, காத்தல்

கூ —–> பூமி, கூவுதல்

கை —–> கரம், உறுப்பு

கோ —–> அரசன், தலைவன், இறைவன்

சா —–> இறப்பு, மரணம், பேய், சாதல்

சீ —–> இகழ்ச்சி, திருமகள்

சே —–> எருது, அழிஞ்சில் மரம்

சோ —–> மதில்

தா —–> கொடு, கேட்பது

தீ —–> நெருப்பு

து —–> கெடு, உண், பிரிவு, உணவு, பறவை இறகு

தூ —–> வெண்மை, தூய்மை

தே —–> நாயகன், தெய்வம்

தை —–> மாதம்

நா —–> நாக்கு

நீ —–> நின்னை

நே —–> அன்பு, நேயம்

நை —–> வருந்து, நைதல்

நொ —–> நொண்டி, துன்பம்

நோ —–> நோவு, வருத்தம்

நௌ —–> மரக்கலம்

பா —–> பாட்டு, நிழல், அழகு

பூ —–> மலர்

பே —–> மேகம், நுரை, அழகு

பை —–> பாம்புப் படம், பசுமை, உறை

போ —–> செல்

மா —–> மாமரம், பெரிய, விலங்கு

மீ —–> ஆகாயம், மேலே, உயரம்

மு —–> மூப்பு

மூ —–> மூன்று

மே —–> மேன்மை, மேல்

மை —–> அஞ்சனம், கண்மை, இருள்

மோ —–> முகர்தல், மோதல்

யா —–> அகலம், மரம்

வா —–> அழைத்தல்

வீ —–> பறவை, பூ, அழகு

வை —–> வைக்கோல், கூர்மை, வைதல், வைத்தல்

வௌ —–> கௌவுதல், கொள்ளை அடித்தல்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *